25 mayo 2011

Electrotecnia en 2º de BAC

Xa temos a confirmación de que finalmente a partir do próximo curso o IES Rosalia de Castro ofertará Electrotecnia en 2º de bacharelato. Esta materia é unha continuación dunha parte da tecnoloxía da ESO, xa que é unha mestura entre electricidade, electromagnetismo, máquinas eléctricas e electrónica.

¿Quen debe escoller esta materia? Se premedes na seguinte ligazón veredes a ponderación na PAU da Electrotecnia para os diferentes graos. Pondera con 0.2 en Física, Arquitectura Naval, Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenv. do Produto, Enxeñaría Industrial de Procesos, Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación, Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Obras Subterr., Enxeñaría Eléctrica, Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática, Enxeñaría en Organización Industrial, Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque, Enxeñaría en Química Industrial, Enxeñaría Agraria, Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais, Enxeñaría de Enerxía, Enxeñaría Forestal, Enxeñaría Informática, Enxeñaría Mariña, Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Náutica de Transporte Marítimo. Tamén nos correspondentes ciclos formativos de grao superior da familia profesional correspondente.

CONTIDOS DA MATERIA

Fundamentos e fenómenos eléctricos.

-Campo eléctrico, diferenza de potencial e forza electromotora. Carga eléctrica e capacidade.
-Intensidade e densidade de corrente. Resistencia eléctrica.
-Traballo, enerxía e potencia. Efectos da corrente eléctrica: luz e calor.
-Efectos da corrente eléctrica sobre o corpo humano. Seguridade e normas.
-Magnitudes e unidades eléctricas.

Fundamentos e fenómenos electromagnéticos.
-Campo magnético. Imáns. Intensidade de campo, indución e fluxo magnético.
-Campos e forzas magnéticas creados por correntes eléctricas. Forzas electromagnética e electrodinámica. Forza sobre unha corrente nun campo magnético.
-Propiedades magnéticas dos materiais. Circuíto magnético. Forza magnetomotora e relutancia.
-Indución electromagnética: leis fundamentais. Autoindución.
-Efectos da corrente eléctrica: principio de funcionamento das máquinas eléctricas.

Circuítos eléctricos.
-Circuíto eléctrico: xeradores e receptores. Análise de circuítos de corrente continua: leis e procedementos. Conexión de receptores. Divisores de tensión e de corrente.
-Características e identificación de resistencias e condensadores. Xeradores: pilas e acumuladores. Carga e descarga do condensador.
-Características e parámetros da corrente alterna. Efectos da resistencia, da autoindución e da capacidade na corrente alterna. Impedancia: reactancia, capacidade e indutancia. Variación da impedancia coa frecuencia: resonancia.
-Análise de circuítos sinxelos de corrente alterna monofásica: leis e procedementos. Potencia en corrente alterna. Factor de potencia e corrección.
-Sistemas trifásicos: xeración, conexón e tipos. Potencia en sistemas equilibrados.
-Representación gráfica das magnitudes da corrente alterna: fasores.
-Elaboración e interpretación de esquemas eléctricos de circuítos característicos de c.c. e de c.a. empregando a simboloxía normalizada.

Máquinas eléctricas.
-Funcionamento, constitución, tipos e conexión das máquinas eléctricas: transformadores e máquinas de corrente continua e de corrente alterna.
-Potencia, par motor, perdas e rendemento. Circuíto equivalente. Ensaios e aplicacións. Seguridade.
-Medidas en circuítos eléctricos.
-Medidas en circuítos de corrente continua e corrente alterna. Instrumentos e procedementos de medida.
-Medida de magnitudes básicas en circuítos electrónicos. Instrumentos e procedementos de medida.
-Localización de avarías en instalacións eléctricas e circuítos electrónicos.

Electrónica.
-Semicondutores. Díodos, transistores e tiristores. Verificación dos valores característicos.
-Rectificadores, amplificadores e multivibradores. Fontes de alimentación.
-Circuítos integrados: amplificadores operacionais e circuítos lóxicos.
-Circuítos básicos de control de potencia e de tempo.
-Elaboración e interpretación de esquemas electrónicos de circuítos característicos empregando a simboloxía normalizada.
-Eficiencia enerxética dos dispositivos electrónicos. Instalacións eléctricas.
-Xeración, transformación, distribución e transporte da enerxía eléctrica.
-Instalacións de iluminación, calefacción e forza motora: normas e seguridade.
-Consumo enerxético e estratexias de aforro en instalacións eléctricas domésticas e industriais.

DCB completo (páx 12.281)

04 mayo 2011

Usos educativos del iPad

Este fin de semana se celebran las XI Xornadas de tecnoloxía, organizadas por Apetega, en el IES Francisco Asorey de Cambados.
Entre las diferentes actividades organizadas tendremos una charla a cargo de AS Computer sobre el uso del iPad2 en educación.
Buscando información sobre el tema he sacado dos conclusiones. La primera es que el inglés es el idioma en el que podemos obtener el 90% de las apps educativas y que casi todas las apps que existe son pensadas para usar el alumno y no para el profesor, aún así se puede encontrar de todo.
Aparte de usar nuestro iPad como ebook (formato ePub y pdf), usarlo para presentaciones y herramienta ofimática (iWork), ver vídeos (no en flash), y todas las herramientas ya conocidas, existen multitud de aplicaciones específicas. A continuación algunos ejemplos:

iPad en educación (sitio oficial apple)
Apps para teachers
App store educación

Estos sin algunos ejemplos de apps educativas, algunas gratis y otras de pago:
iCircuit (circuitos electrónicos)
Electrical toolkit (circuitos alterna)
Elektor electronic
Plastics
Digital logics
Electrical and electronic engineering
Electro calc
HD magnetism

Glosario de ciencia
Mycalculator
Convert unit calculator

Periodic table elements
World atlas HD
Free books
Bento (organizador)

Stellarium
NASA app
Skyorb (sistema solar)
inClass (organizador horario)

Guia arquitectura
molecules
History maps of world
This day in history
Elements, una tabla periodica del siglo XXI

Qwiki, una forma entretenida de consumir información
Qwiki en iTunes
iPad ¿Yes or No?
MIT, open course for iPad